RIGHT TO EDUCATION: DISCRIMINATIONS IN THE TURKISH EDUCATIONAL SYSTEM

08/01/2016 13:00
Turkey

Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı'nca bu akademik yılın beşinci paylaşım toplantısı Prof. Dr. Fatma Gök'ün "Eğitim Hakkı: Eğitim Sisteminde Tutunamayanlar" başlıklı sunusu olacaktır. Çalışmanın özeti aşağıda verilmiştir.

Özet: Türkiye'de Cumhuriyet sonrası eğitim istatistikleri düzenli olarak 1928 yılı sonrası toplanmağa başlanmıştır. Bu çalışma ulusal düzeyde makro eğitim istatistiklerini kullanarak eğitim sisteminde yaşanan ayrımcılıkları 1932 den günümüze analiz etmeyi amaçlamıştır. Çalışmanın iki boyutu vardır. İlk olarak, Cumhuriyet Türkiye'sinde Eğitim Sisteminin kurulması ve gelişmesi toplumun sosyo-ekonomik ve sosyo- politik bağlamı ve dinamikleri içinde irdelenecek ve tartışılacaktır. Çalışmanın bu bölümü ikinci dünya savaşına kadar olan gelişmeler, daha sonra da 1970 yılına kadar olan dönemi ve 1980 sonrası neoliberal küreselleşme dönemi olarak üç ana bölüm olarak kapsanacaktır. Çalışmanın ikinci ana bölümü ise Türkiye Eğitim Sisteminde tutunamayanların hem dökümünü, hem de bunların kimler olduğunu irdelemeyi hedeflemiştir. Bu bölümde esas olarak eğitim nesilleri boyunca hangi öğrencilerin sistemde, nereye kadar okullu oldukları ve kimlerin ise eğitim sisteminden döküldüğünü sergileyecektir.

Yer: YD 506
***

The fifth seminar of this academic year will be given by Prof. Fatma Gök. The title of her talk is "Right to Education: Discriminations in theTurkish Educational System", and the abstract is given below.

Abstract: In the Turkish Republic, educational statistics were compiled regularly since 1928. This study aims to work the significant issues concerning right to education utilizig the macro level national educational statistics. It has two main dimensions: Firstly, theoretical and conceptual considerations in relation to establishments and development of Turkish Educational System in the context of socio-econonomic and socio-politcal developments in the Turkish society will be examined and discussed. This part will cover the pre and post World War II Period and the post 1980 neoliberal globalization era. Secon part of this study involves with the anaysis of the loser in the educational system. This analysis will be made using educational statistics of TUIK and Ministry of Education.It makes a closer examination of the rate of survival in the areas of discrimination. It will be made a using the panel study of generations of students. Through this analysis it is possible to see who are the survivors and losers in the Educational System; who are excluded from the System, who have not even access to the System.

Place: YD 506